หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.บางรักน้อย
 
"เมืองแห่งที่อยู่อาศัย งานบริการก้าวไกล
รักษาสืบไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี"
 
 
พันธกิจ
 

การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นสังคมที่นำความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคมอยู่ดีมีสุข

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้าและบริการมีคุณภาพ และมาตรฐานยิ่งขึ้น

พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมพัฒนาการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุมโรค ตลอดถึงสนับสนุนส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนา
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน ทำนุบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน

ส่งเสริมภาคการเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมสนับสนุน พิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันรักษา ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ในรูปแบบต่างๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวันสำคัญต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-1934512-3 ต่อ 430
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-193-4512 โทรสาร : 02-1934512-3 ต่อ 106,431
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 2,783,356 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10